Комисията за енергийно и водно регулиране проведе закрито заседание, на което реши, че цената на природния газ, валидна от днес, 1 август, става 18.67 лв. за мегаватчас (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В сравнение с цената за юли намалението е с 2.25 на сто, съобщава БТА.

Снимка: Дневник

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.