Близо половината от българите смятат, че икономическите последици, породени от Covid-19, ще бъдат сериозни и за дълъг период от време. Това става ясно от проучване на „Галъп интернешънъл“, проведено в началото на юни.

Изследването на общественото мнение е на тема „Ценности, солидарност и обществени нагласи по време на коронакризата“ сред 1000 пълнолетни българи чрез телефонно интервю.

Когато става дума за очакваното икономическо отражение, най-осезаеми натрупвания са налице при опцията „Ще бъде сериозно и дълго“ (47%). 25% отговарят „Ще бъде сериозно, но няма да е дълго“, а 15% посочват „Ще бъде дълго, но няма да е сериозно“. 10% все пак избират „Няма да е сериозно и няма да е дълго“. А 3% не могат да преценят, пише в проучването.

Социолозите отбелязват, че икономическата тревога вследствие на короновируса няма как да се пренебрегне, тъй като тя е и фонова установка на масовото общественото мнение у нас. Вероятно и заради това по-възрастните изглеждат и относително по-малко разтревожени за перспективите на икономиката. Не е изключено това да се дължи на факта, че икономически неактивните възрасти, които в по-голяма степен зависят от пенсия, не припознават със същия интензитет непосредствена заплаха за ежемесечния си доход, смятат анализаторите.

При по-активните в икономически план неяснотите за трудовия статус явно водят и до по-висока икономическа тревога. Като че ли най-голяма е тя при неработещите – това е очаквано и вероятно се дължи в най-голяма степен на групата на безработните.

Смекчаването на тревогата за „парите“ се дължи на факта, че българското общество като че ли е свикнало с тази тревога в десетилетията. Затова и пенсионерите като че ли се боят повече на фона на „вчера“, а не за „утре“. Защото ако „вчера“ е свързано с вируса, „утре“ вероятно ще е свързано с икономиката, обобщава се в анализа на проучването.

Близо три месеца след първите случаи на разпространение на коронавирус в България и месец след края на обявеното в страната извънредно положение, изявено мнозинство възприема по-скоро спокойно ситуацията в страната. 19% оценяват ситуацията у нас като по-скоро тревожна, а повече от три четвърти от запитаните (78%) я намират за по-скоро спокойна. 3% не могат да отговорят.

В началото на лятото темата „коронавирус“ може би напуска статута на непосредствена първа асоциация, забелязват се белези на нормализация и успокояване. Сред онези, които смятат, че ситуацията е по-скоро тревожна, по-ясно личат пенсионерите. Оказва се, че и работещите респонденти – както в частния, така и в държавния сектор – изглеждат по-близо до общата картина.

Непосредствените опасения за здравето вече не играят такава роля, каквато поредица сондажи установиха в началото на прилагането на извънредните мерки, отчитат социолозите.

Както “Investor.bg“ отбелязва, близо една трета от българите смятат, че са имали добра информираност за коронавируса. Най-неинформирани изглеждат най-младите. Категорично е усещането, че фалшивите новини стават повече в ситуацията около коронавируса. 68% отговарят, че това е така, срещу 23%, които са на обратното мнение. Мнозинство от над две трети е действително сериозен индикатор за тревога, коментират социолозите.

Снимка: Bloomberg

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.