ВАРНА е не само убежище за млади творци, изобретатели и мечтатели. Тези дни, Варна се подготвя да стане водеща сила в Европа на тема космос, иновации и стартъпи.

Висшето военно морско училище „Никола Й. Вапцаров“, Технически университет – Варна, Областна администрация – Варна, Европейски съвет по иновации, Министерството на иновациите и растежа, Български Бизнес Форуми, Стартъпи, Скейлъри, технологични шампиони, изследователи и изобретатели се събират заедно, за да направят възможен Форума „КОСМОС, ИНОВАЦИИ, СТАРТЪПИ“ – Варна 2024. https://space.innowavesummit.com/

Събитието ще се проведе на 20 и 20 юни в три локации във Варна - ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“, Технически университет – Варна и Областна администрация – Варна. Форумът има за цел да стимулира иновативния потенциал на изследователи, спинаути, малки и средни предприятия и стартъпи от региона на област Варна, и да насърчи участието им в програмите на Европейската Комисия (ЕК), по-специално тези на Европейския съвет по иновациите (EIC).

Програмата на форума включва дискусии по теми като космически инженеринг и технологии за реализиране на иновации във високотехнологични сектори, среща-дискусия на стартъпи и иновативни компании с представители на Европейския съвет по иновациите (EIC), представяне на EIC Accelerator и EIC Business Accelerator Services, както и свободна дискусия с академичната общност, изобретатели и спинаути с фокус върху основни схеми за финансиране - EIC Pathfinder и EIC Transition.

С подкрепата на Европейския съвет по иновациите (EIC) във форума ще вземат участие Стела Ткачова - програмен мениджър (PM) за космически системи в (EIC), Светослава Вангелова - дирекция „Политики и анализи“ в Министерство на иновациите и растежа, Д-р Албена Куюмджиева - Служител по политиките в Европейски съвет за иновации, Димитър Василев – Член на борда на (EIC) и ЕндуроСат - Спътници и Космически Мисии.

Специални гости на събитието ще бъдат Радослав Ризов – директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ и Илияна Илиева – зам.-главен директор на ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“

Като водещата европейска програма за иновации, която се фокусира върху идентифицирането, разработването и разширяването на революционни технологии и иновации, EIC е с бюджет от 10,1 милиарда евро. Форумът ще предостави на участниците ценна информация и насоки за развитие и финансиране на техните проекти чрез подкрепата, която EIC може да предложи.

Форумът „КОСМОС, ИНОВАЦИИ, СТАРТЪПИ“ е отлична възможност за региона на Варна да се запознае с най-новите тенденции в областта на космическите технологии и иновации, да установи контакти с водещи експерти и да научи за възможностите за финансиране и подкрепа от Европейската Комисия. Събитието обещава да бъде важен форум за обмен на знания и опит, стимулиращ развитието на иновациите и предприемачеството в региона.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.