Европейският съюз и Китай взеха участие в съвместно събитие за дигитален диалог на високо ниво преди видеоконференцията между лидерите на ЕС и Пекин, която трябва да се проведе следващата седмица, се посочва в изявление на Европейската комисия в четвъртък.

Събитието, организирано от заместник-председателя на Европейската комисия, отговарящ за европейското дигитално бъдеще - Маргрете Вестагер и вицепремиера на Китай Лю Хъ, обхваща, наред с други, и темите за цифровото данъчно облагане, електронната търговия и изкуствения интелект, се казва в изявлението на ЕК.

"ЕС и Китай ще играят роля при определянето на развитието на глобалното технологично развитие в бъдеще. Следователно диалогът е необходим за насърчаване на сътрудничеството, но също така и за справяне с различията, които имаме, като например по въпроси като реципрочността, защитата на данни и основните права", отбеляза Вестагер, цитиран от БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.