Електроразпределение Север приключи етап от инвестиционен проект на стойност 320 000 лева за изграждането на нова мрежа във варненската местност Боровец ЮГ. Специалисти на дружеството поставиха 200 стоманобетонни стълба и монтираха 5200 метра усукани изолирани проводници с висока устойчивост на лоши метеорологични условия. Инвестицията включва също подмяна на силов трансформатор и поставяне на 150 нови електрически табла.

Новоизградената електроразпределителна мрежа ще подобри електрозахранването на клиентите и ще доведе до значително намаляване на загубите на електроенергия в района. Дейностите по настоящия етап от проекта бяха планирани и приключиха непосредствено преди началото на зимния сезон. Наред с регулярно проведената профилактика на съоръженията, модернизацията на мрежата обезпечава нейната ефективна работа при зимни условия и осигурява непрекъсваемост на учебния процес за учениците по време на тяхното дистанционно обучение.

Рехабилитацията на електроразпределителната мрежа в Североизточна България и осигуряването на качествено електрозахранване е приоритет в дейностите на ЕРП Север. През настоящата година планираната работа на екипите беше сериозно затруднена поради взетото в страната решение за преустановяване на ремонтите на електроразпределителните дружества по време на извънредното положение през пролетта.

Районът Боровец Юг е един от бързо развиващите се в област Варна с нарастващо потребление и брой жители, което налага инвестиции в обновяване на мрежата. Бъдещите дейности на дружеството се планират координирано с местната власт и в съответствие с необходимостта от устойчивост на съоръженията в зимни условия.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.