Електроразпределение Север монтира птицезащитни устройства, дистанционери и изолатори по въздушните проводници средно напрежение от електроразпреде-лителната мрежа в районите около селата Крумово, Новаково и Игнатиево в об-ласт Варна. Стойността на проекта за осигуряване на безопасна среда за птиците в района надхвърля 25 000 лева. Той е част от ремонтната програма на дружест-вото за 2020 г. Специфичното в случая е, че дейностите се осъществяват от спе-циализирана група на ЕРП Север за работа под напрежение, като монтажните дейности се извършват под напрежение, а електропроводът, по който се работи, се въвежда в специален режим на работа и не се прекъсва захранването на або-натите. Целта е да не се смущава нормалното електроснабдяване на присъедине-ните към съответните въздушни електропроводи клиенти. Групата е екипирана със специално защитно облекло, преминала е курс на обучение за спецификите на работата под напрежение и разполага с висок клас повдигателна автовишка с изолирана платформа.
Птицезащитните устройства опазват живота и здравето на птиците, като не им позволяват да кацат в близост до елементите от въздушните електропроводни линии (ВЕЛ), където рискът от попадане под напрежение е най-висок, или в случай че кацнат, ги опазват от попадане под напрежение. Същевременно осигу-ряват нормалната работа на електропреносните съоръжения, като минимизират броя аварийни изключвания и непредвидените повреди вследствие на кацанията на птиците. Дистанционерите се поставят с цел непрекъсваема работа на ВЕЛ при лоши атмосферни условия, като например силен вятър и обилен снеговалеж, а така също и при кацане на голям брой птици върху проводниците, като ги фиксират неподвижно или ограничават движението им под външно въздействие, съобщиха от дружеството.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.