Електроразпределение Север вложи 26 000 лева в обезопасяване на въздушната електропроводна мрежа, захранваща 12 села в област Добрич. Районът се отличава с множество ветрогенератори и е част от прелетния път на птиците Виа Понтика.

Служителите на дружеството монтираха 400 дистанционера, които не позволяват проводниците на електропроводите да се доближават един до друг, както и 230 птицезащитни съоръжения. Дистанционерите осигуряват непрекъсваема работа на въздушните електропроводни линии (ВЕЛ) при лоши атмосферни условия, а така също и при кацане на голям брой птици върху тях, като ги фиксират неподвижно или ограничават движението им под външно въздействие.

С извършеното обезопасяване на въздушните електропроводи ще бъдат предпазени птиците от попадане под напрежение и ще бъде минимизиран броят на неплановите изключвания.

С направената инвестиция ще се подобри електрозахранването на клиентите в с. Царичино, с. Гурково, с. Тригорци, с. Видно, с. Иречек, с. Могилище, с. Вранино, с. Челопечене, с. Крупен, с. Травник, с. Белгун и с. Септемврийци. В споменатите райони са присъединени и стопански клиенти на компанията, включително помпени станции на ВиК, 10 ветропарка, хотелски комплекси в морската зона на град Каварна и др.

ЕРП Север има дългосрочен ангажимент към опазване на птиците, в това число защитените видове, като инвестира устойчиво в безопасността на мрежовата инфраструктура. Дейностите по обезопасяване се извършват приоритетно преди пролетния сезон и включват монтаж на прицезащитни устройства, птицебрани, защитни платформи за гнезда, които предпазват прелетните птици от досег с проводниците.

Компанията работи съвместно с Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и се отзовава на сигнали, подадени от страна на РИОСВ, общини, неправителствени организации, местни жители в случаи на попаднали в опасност в обсега на електроразпределителната мрежа пернати животни. При необходимост на разположение за връзка с компанията е денонощният телефон 0700 16161.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.