В рамките на своята инвестиционна и ремонтна програма за 2023 година ЕРП Север завърши обекти за изграждане на нова електроразпределителна мрежа в добричкия кв. Рилци, както и в село Стожер, разположено в непосредствена близост до областния град. Извършената инвестиция надхвърля 500 000 лева и ще гарантира качествена и сигурна доставка на електроенергия на захранваните клиенти на дружеството.

В квартал Рилци са вложени 2800 метра кабелни линии ниско напрежение по дължината на бул. Добруджа и са монтирани 4 броя нови разпределителни касети. Общата стойност на средствата, инвестирани в новата мрежа, е 150 хиляди лева.

Другият обект за полагане на нови кабели 0,4 kV е реализиран в село Стожер, където от възлова станция Стожер са вложени 2500 метра кабелни линии по ул. Опълченска, а други 2900 метра подземна мрежа са изградени от два трафопоста в селото – ТП 4 и ТП 6. Едновременно с полагането на новите кабели са монтирани 5 броя разпределителни касети и е извършено изнасяне на електромерни табла.

През тази година ЕРП Север е вложило над 2,8 млн. лева в мрежата на област Добрич. Сред реализираните проекти са изграждане на нови въздушни и подземни мрежи ниско и средно напрежение, рехабилитация и реконструкция на съществуващи кабелни линии и електропроводи, подмяна и изнасяне на електромерни табла, монтаж на разпределителни касети и други. Ремонтните дейности и инвестициите в съоръжения на ЕРП Север се провеждат съобразно планирани дейности на дружеството с цел повишаване качеството на електрозахранване на клиентите. Вложените в мрежата средства минимизират смущенията в електроснабдяването и спестяват на клиентите времето без електричество за локализирането на аварии и извършването на неотложни ремонтни дейности. Паралелно с изпълнението на своите ангажименти за тази година електроразпределителното дружество вече анализира и планира обекти, които ще заложи за осъществяване в своята програма за инвестиции и ремонт през 2024 г.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.