От ЕРП – Север, съобщиха, че за периода до 16 октомври са възможни спирания на електрозахранването в девненския квартал „Химик“ и в село Падина, в часовете от 9 до 16 часа в делничните дни.

Причината е в извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия. Без ток днес може да са и абонатите, захранени от ТП Птицеферма, съобщават от дружеството.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.