По традиция и този октомври ЕРП Север ще предложи на гимназистите и студентите в Североизточна България своите програми „Млад електромонтьор“ и „Програма за стипендианти“.

Превърнали се през годините в ежегодна кампания, насочена към придобиването на професионални умения в сферата на енергетиката, програмите предлагат на младите хора незаменимата възможност да се потопят в реална работна обстановка и да черпят знания от най-добрите експерти в бранша.

„Млад електромонтьор“ е ориентирана към ученици от 12 клас, завършващи паралелки с електротехнически профили, а Стипендиантската програма на ЕРП Север – съответно към студенти III и IV курс специализиращи в областта.

Програмите са отворени за период до осем месеца и предлагат гъвкаво работно време, съобразено с учебната заетост. Целта им е да затвърдят желанието на младежите за кариерно развитие по изучаваната от тях специалност. За това освен придобиване на практически опит, програмите предвиждат и финансов стимул за участниците, а най-добре представилите се ще получат възможност за реализация в компанията.

Повече информация всички заинтересовани могат да получат на https://erpsever.bg/bg/karieri/stajantski-programi или на телефон 0885 966 595.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.