ЕНЕРГО-ПРО Продажби изтегли четиримата печеливши участници в играта за насърчаване на безкасовите плащания „Плати онлайн и спечели“. За тях са предвидени три ваучера за пазаруване на стойност 100 лв. в избрана от тях верига магазини и голяма награда - таблет.

В играта взеха участие близо 1000 клиента на дружеството, заплатили своите сметки за електрическа енергия през сайта https://vp.energo-pro.bg/ в периода 07 юли – 07 август 2020 г. включително. Тегленето се проведе на 13 август 2020 г. в присъствието на нотариус в административната сграда на компанията в град Варна.

Имената на късметлиите, изтеглени на случаен принцип са обявени в интернет на адрес https://www.energo-pro.bg/bg/kampanii/igra-plati-onlajn-i-specheli, както и във всички Центрове за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО.

Печелившите участници ще могат да получат своите награди в предпочитан от тях Център за обслужване на клиенти. ЕНЕРГО-ПРО Продажби ще се свърже лично с всеки награден, за да бъде предварително уговорен удобен за него ден и час за посещение.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.