Изграждането на фотоволтаични електроцентрали предизвиква все по-голям интерес сред клиентите на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги в последната една година. Нарастващото търсене от страна на бизнеса на енергия от възобновяеми източници мотивира компанията да покани най-добрите в бранша за партньорство в реализацията на бъдещи проекти.

За да отговори на интереса към инсталирането на PV системи в страната и да се гарантира високоефективното им функциониране, ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги обявява конкурс за подизпълнители за проектиране и изграждане на фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ) при крайни клиенти. Конкурсът ще се проведе в три основни направления:

• Изграждане „до ключ“, обхващащо проектиране, доставка на оборудване и материали, и монтаж;

• Строително монтажни работи, включващи доставка на помощни материали и изграждане;

• Проектиране, което може да обхваща части „Електрическа“ и „Конструкции“ или само една от тях.

Целта на конкурса е да бъдат одобрени подизпълнители по всяко от трите направления, на които ЕПРЕУ ще възлага съответната дейност в изграждането на ФЕЦ за свои клиенти.

Необходимо е те да отговарят на зададените критерии, да притежават организационни, технически и квалификационни способности да извършат инсталирането на PV системата успешно и сигурно, което предполага качество на всички етапи на осъществяване на PV инсталациите, като проектиране, инсталиране, поддръжка.

Повече информация за критериите за конкурса на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги може да се намери на адрес https://energo-pro-energyservices.bg/bg/energijna-efektivnost.

Европейските политики, отнасящи се до енергията и промените на климата, както и националните законови рамки на страните членки на ЕС допринесоха за значителен ръст на пазара на фотоволтаични (PV) инсталации. Редица държави предприеха мерки за развитие на фотоволтаичните системи като начин да се започне плавен преход към нисковъглеродна енергетика.

Фотоволтаиците помагат за намаляване на емисиите от парникови газове в сектора на електропроизводството. Поради способността им да произвеждат от слънцето чиста електроенергия, те са част от решението на съвременните енергийни и екологични проблеми.

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги е лицензиран консултант по енергийна ефективност за извършване на енергийни обследвания на промишлени системи и сгради. В рамките на своята програма „Енергийна ефективност“ компанията реализира проекти за постигане на реална оптимизация на енергийните разходи при индустриални, търговски и битови потребители.

Чрез своите собствени експерти и в партньорство с утвърдени доставчици и производители ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги предлага на клиентите си енергоспестяващо осветление, фотоволтаични инсталации, климатични системи, термопомпи, системи за енергиен мониторинг и управление на консумацията на електроенергия, енергоспестяващи електроуреди, както и различни специализирани услуги и консултации.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.