До средата на декември месец ще има електронна рецепта, като вече е разписана нейната функционална спецификация. Това беше докладвано на здравния министър проф. Костадин Ангелов от ръководния екип в Министерството на здравеопазването, ангажиран с изграждането на Националната здравно-информационна система /НЗИС/.

„Основната цел на въвеждането на електронната рецепта е най-вече да спести разхождането на пациентите от една точка до друга. Най-амбициозната ни задача е процесът на придвижване да бъде ликвидиран”. Това заяви пред медиите министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов.

По отношение на електронното направление здравният министър обясни, че целта отново е пациентът да го получи без да се налага разхождане от специалист до общопрактикуващ лекар.

Електронната рецепта, заедно с електронното направление, ще бъде част до от електронно досие на пациентите.Все още се обсъждат вариантите как точно да се случва идентификацията на пациентите.

„Първият е тя да става с две имена и ЕГН. Вторият - с QR код”, обясни проф. Ангелов.

Здравният министър добави, че оптималният срок за тестов период на системата ще бъде от 3 до 6 месеца, съобщи “standartnews.com”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.