Нови етикети на светлинните източници изместват старата система за отбелязване на енергийната ефективност. Промяната е както в България, така и в цяла Европа и е продължение на новите европейски регулации, според които етикети на всички продукти следва да се актуализират поетапно през следващите няколко години, съобщава БНР.

Досега не само на крушките, но и на уредите можеше да се види скалата от A до G. През последните години обаче, повечето продукти заемаха сегмента на класове от А до A+++. Затова и тази система вече не отговаря на динамиката и развитието на технологиите, смята Мария Кръстева, ПР на проекта "Label 2020".

"Етикетите са въведени в ЕС преди повече от 25 години, като само веднъж са актуализирани до момента - през 2011 година. Тогава се въведоха плюсове към клас А. Сега се наблюдава едно пренасищане на най-горните класове А++. Това прави трудно потребителите да се ориентират в нивото на енергийна ефективност на отделните продукти."

С цел постигане на пълна прозрачност, класовете на енергийна ефективност са със завишени критерии и вече са разпределени само в скала от A до G.

"Това преетикетиране не е само смяна на етикета, а включва нови изпитвания на продуктите и повишаване на изискванията към всеки отделен клас. Така равномерно ще се разпределят продуктите в енергийната скала.

Най-ефективните продукти в следващата една-две години ще бъдат клас В. При едно сравняване в магазините, лесно ще се вижда, защото всички светлинни източници ще бъдат с нови етикети и ще се вижда кой продукт, до колко е ефективен."

Нов елемент на енергийния етикет е и QR кодът, който препраща към европейската продуктова база данни, разказа Кръстева.

"Той ще се намира в десния горен ъгъл на всеки етикет и ще отвежда до продуктовата информация за всеки отделен продукт в централизирана база на ЕС - EPREL. Цялата информация ще бъде дигитализирана, за да се спести хартия и да бъдем по-енергоефективни. А от друга - чрез навлизането на смарт технологиите да е по-лесно за потребителите."

От въвеждането си през 1994 г. енергийният етикет се наложи като една от най-успешните инициативи на Европейския съюз, свързани с енергийното потребление, смята евродепутатът Цветелина Пенкова, която е член на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика.

 

"Основната цел е да подпомогнем европейските потребители да избират продукти, които са най-енергоефективни. От едната страна така се пести електроенергия, а от друга води и до по-ниски цени, които потребителите би трябвало да плащат, когато използват по-енергоефективни продукти. Това отново е част от целите за опазване на околната среда и създаване на едно по-разумно потребление на електроенергия."

Нови енергийни етикети бяха въведени през пролетта за хладилници и фризери, перални машини, съдомиялни машини, телевизори и електронни екрани. През септември ги последваха и крушките и светлинните източници, уточни евродепутатът. Тя допълва, че всички стари етикети ще могат да се използват в рамките на следващите 18 месеца.

Предстои и въвеждането на безплатно приложение, с което лесно ще се показва цялата информация и специфика на различните продукти.

За спазване на новите разпоредби ще следи Комисията за защита на потребителите, която ще налага санкции при установяване на нарушения.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.