Специалисти с различен поглед върху четенето и младата аудитория - библиотекари, учители, журналисти, писатели, издатели, ще обсъждат на конференция проблемите на четенето сред младите хора, съобщиха от Регионалната библиотека "Пенчо Славейков" във Варна, която е организатор на националната конференция "Децата, училището, книгите и библиотеката".

Участниците във форума ще споделят опит и успешни практики, ще се коментира как да бъде провокиран интерес към книгите и четенето сред младата аудитория. Стремежът е заедно в дискусия да се очертаят проблемите на младежкото четене и са се осмислят нови идеи за възпитание и изграждане на читатели.

Съпътстващи събития на форума са две изложби - "Съкровищница на идеи" в Творческия дом на БАН край Варна и "Златните дни на детството". Във втората изложба, която е съвместна с Етнографския музей във Варна, ще бъдат представени детски игри и забави от първата половина на XX в.
Двудневният форум е посветен на 90-годишнината от обособяването на Детски и средношколски комплекс във Варненската библиотека и е част от диалога за проблемите на младите хора, знанието и подкрепата на детското развитие, съобщава БТА.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.