Експерти от община Провадия взеха участие в обучение през месец август 2020 г. на председатели и секретари на местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) от всички варненски райони, както и от общините Белослав, Бяла, Вълчи дол, Девня, Дългопол и Провадия.

Събитието бе организирано от дирекция „Превенции“ към община Варна и Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ОКБППМН), при спазване на всички противоепидемични мерки.

На участниците в обучението бе представена работата с доброволци в дигиталната платформа, като са разгледани всички етапи и дейности в подготовката на доброволците.

Основен акцент в презентацията бе свързана с възможността за използване на дигитални инструменти и онлайн интерактивни методи от участниците, в пряката им работа с ученици и доброволци, съобщиха от община Провадия.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.