След като миналата събота и неделя жителите на с. Чайка, община Провадия, почистиха близката до селото поляна, този уикенд екологичната акция продължи по улиците в селото. Тя е под мотото „Нов облик за село Чайка“.

Така в почина се включиха не само жителите на населеното място, но и много деца, които с радост изпълниха своите ангажименти. Идеята е зоната около парка и чешмата “Аязмото” да придобият много по-хубав вид.

Всъщност, всичко започна преди време с благородната идея на младежите от сдружение „Фабрика за идеи“, която бе прегърната от всички в селото и, оказа се, доста успешна, съобщава „Провадийски глас“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.