Някога казваха, че имената на глупците висят по стените. Вече висят навсякъде. Дори и по селските чешми.

Повод за тези разсъждения ни дадоха снимките, които ни изпрати кметският наместник на с. Изгрев, община Суворово, Даниела Янакиева.

Показа ни, че някой недобросъвестен "Муси" решил да се увековечи на една от чешмите в селото. Но, както се казва, доброто възтържествува не само в края на романтичните филми.

Защото хората от Изгрев през последните дни се хванаха и с общи усилия почистиха чешмата, заедно с надписите по нея. След което я превърнаха в малък художествен шедьовър.

Какво да се прави, въпрос на вкус.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.