Протест под надслов "Долу ръцете от морето, планините, реките!" събра екоактивисти пред сградата на община Варна. По време на акцията те прочетоха специална декларация. Исканията на организаторите са свързани с постоянните нарушения на Натура 2000 в нашата страна. Чрез протестните си действия те апелират към премахване на промените в Закона за биологичното разнообразие.

Проявата е синхронизирана и се осъществява едновременно в редица градове в страната, допълва “Moreto.net.”

Снимка: “Moreto.net”

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.