Европейската комисия е изпратила до Обединеното кралство писмо с официално предупреждение за нарушаване на задълженията по споразумението за оттегляне. Причината е неизпълнението на искането на ЕС страната да оттегли проблемните параграфи от проектозакона за вътрешния пазар, съобщи председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен:

„По своята същност този проектозакон представлява нарушение на задълженията, които се основават на взаимно доверие и които са залегнали в споразумението за оттегляне. Нещо повече - ако бъде приет в този вид, той ще е изцяло в противоречие с протокола за Ирландия и Северна Ирландия. Срокът изтече вчера, проблемните параграфи не бяха оттеглени и затова тази сутрин Комисията реши да изпрати до британското правителство писмо с официално предупреждение. Това е първа стъпка от процедурата за нарушение. С писмото Обединеното кралство се приканва да изпрати възраженията си в рамките на един месец“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.