Европейската комисия съобщи, че предлага квотите за държавите от ЕС за улов на калкан и цаца в Черно море догодина да се запазят, предава БТА.

Действащото разпределение предвижда за България дял от 8032 тона цаца, а за Румъния - 3442 тона. Уловът на калкан е разпределен поравно - по 75 тона.

Очаква се Съветът на ЕС по земеделие и риболов да обсъди предложението през ноември. Ако бъде прието, разпределението ще важи от 1 януари догодина.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.