Европейската комисия представи предложения на Съвета план за отпускане на финансова подкрепа в размер на 81,4 милиарда евро на 15 държави членки по инструмента SURE, имащ за цел да защити работните места и трудещите се от негативното въздействие на коронавирусната пандемия.

Сред тях е и България, която ще получи заем в размер на 511 млн. евро.

Инструментът SURE е ключов елемент от цялостната стратегия на ЕС за защита на европейските граждани и за смекчаване на силно негативните социално-икономически последици от коронавирусната пандемия. Това е една от трите мрежи за безопасност, договорени от Европейския съвет за защита на работниците, на бизнеса и на отделните страни членки. Този план беше предложен от ЕК на 2 април 2020 г., като Съветът на Европа одобри регулацията на фонда SURE на 19 май, съобщи БНР.

След като Съветът одобри тези предложения, финансовата подкрепа ще се предоставя под формата на заеми, отпускани при изгодни условия от ЕС на държавите членки. Тези заеми ще помогнат на държавите членки за справяне с внезапните увеличения на публичните разходи за запазване на заетостта. По-конкретно, те ще помогнат на отделните членки на ЕС да покрият разходите, които са пряко свързани с финансирането на националните схеми за работа на непълно работно време, и други подобни мерки, които те предприеха като отговор на пандемията от Covid-19, по-специално по отношение на самостоятелно заетите лица.

След консултации с държавите членки, които са поискали подкрепа, и след оценяване на техните искания, Комисията предлага на Съвета да одобри отпускането на финансова помощ за 15 членки на ЕС, включително за България, на която ще бъдат отпуснати под формата на евтини заемни 511 млн. евро.

Програмата SURE може да осигури финансова подкрепа на обща стойност до 100 милиарда евро за всички държави членки на съюза. Предложенията, внесени от Комисията до Съвета за решения за отпускане на финансова помощ, възлизат на 81,4 милиарда евро и обхващат 15 държави членки. Португалия и Унгария вече са подали официални искания, които се оценяват. Комисията очаква скоро да представи предложение за предоставяне на подкрепа на двете държави. Останалите страни членки, които все още не са отправили официални искания, все още могат да го направят.

Заемите, предоставени на държавите членки по инструмента SURE, ще бъдат подкрепени от система от доброволни гаранции от самите страни членки. Комисията очаква процесът на държавите членки да финализират своите гаранционни споразумения с ЕК да приключи съвсем скоро.

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен каза: "Трябва да направим всичко по силите си, за да запазим работните места и нашия поминък. Днес отбелязва важна стъпка в това отношение: само четири месеца след като предложих създаването му, Комисията предлага да предостави 81,4 милиарда евро по инструмента SURE, за да помогне за защитата на работните места и работниците, засегнати от пандемията Covid-19 в целия ЕС. SURE е ясен символ на солидарност в условията на безпрецедентна криза. Европа се ангажира да защитава гражданите".

Валдис Домбровскис, изпълнителен вицепрезидент по икономика на ЕК пък посочи: "В момента трудещите се търпят огромна несигурност и трябва да ги подкрепим, за да преодолеем тази криза и да възстановим икономиките ни. Ето защо Комисията предложи SURE, за да защити работниците и да улесни икономическия възход. Днес приветстваме силния интерес на държавите членки да получат достъп до евтиното финансиране, достъпно в рамките на SURE, за да подкрепят схемите за работа на съкратен работен ден и подобни мерки, и очакваме бърз процес на вземане на решение за започване на предоставяне на заемите".

Никола Шмит, комисар по въпросите на работните места и социалните права, изтъкна: "SURE беше една от първите мрежи за безопасност, която решихме да създадем, за да гарантираме, че работниците имат доход, докато работните им места са временно съкратени и че заетостта им е запазена. Следователно SURE ще помогне за по-бързото възстановяване. Всички държави членки скоро ще предоставят кумулативни гаранции от 25 милиарда евро и предлагаме 15-те държави членки, които поискаха помощ, да получат 81,4 милиарда евро. Това е демонстрация на европейска солидарност на това как заедно сме по-силни в полза на всички европейски граждани".

Паоло Джентилони, комисар по икономиката, посочи от своя страна: "Схемите за непълно работно време изиграха ключова роля за смекчаване на въздействието върху работните места от пандемията Covid-19. SURE е приносът на Европейския съюз за тези основни мрежи за безопасност. Това ще помогне да се защитят работниците от безработица и ще се запазят работните места и уменията, които ще ни трябват, докато икономиките ни се възстановят. Голямото търсене на земи от страна на държави членки потвърждава жизненоважното значение на тази схема".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.