Европейската комисия одобри българска мярка за подпомагане на летищата в Бургас и Варна заради пандемията от коронавирус. Мярката е в размер на 4.4 милиона евро и е одобрена съгласно Временната рамка за държавна помощ.

Публичната подкрепа ще бъде под формата на отлагане на плащането на концесионните такси, които дружеството, управляващо двете летища дължи на българското правителство, което притежава инфраструктурата на летищата. Мярката цели да се помогне на двете летища да се справят с недостига на ликвидни средства, пред който са изправени заради коронавируса, като се намалят разходите на летищния оператор.

ЕК е установила, че мярката отговаря на условията, посочени във Временната рамка. Отсрочването на плащането може да се предостави само до края на тази година, като продължителността му ще бъде за срок от една година. Освен това отсрочването на плащането включва минимално възнаграждение съгласно Временната рамка.

Според Комисията мярката е необходима, подходяща и пропорционална за преодоляването на затрудненията в икономиката на страната ни.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.