Икономическата обстановка в България е добра за едва 7% от германските компании, работещи в страната. Това става ясно от проучване на Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК), което бе представено днес.

За сравнение, в проведената последно през 2019 г. анкета делът на оптимистично настроените е бил 25%, съобщава "Investor.bg".

Тази година 60 фирми членове на организацията са се включили в изследването, което се проведе от 15 март до 16 април 2021 г. едновременно в 16 страни от Централна и Източна Европа. 69% от участвалите фирми са малки и средни предприятия с по-малко от 250 служители. 31% са големите компании, уточняват от ГБИТК.

На въпроса „Как ще се развият инвестиционните Ви разходи през тази година в сравнение с предходната?“ 53% от анкетираните фирми отговарят, че те ще останат без промяна. 97% от запитаните посочват, че биха избрали отново да инвестират в България, като 41% смятат страната ни за атрактивно място за инвестиции.

52% от анкетираните фирми не очакват промяна на развитието на българската икономика през тази година. 48% оценяват настоящата ситуация в бранша като задоволителна и също толкова от анкетираните са посочили, че очакват задоволително развитие в бранша през тази година в сравнение с предходната.

Оптимистична е прогнозата, че почти половината от участниците в анкетата (48%) оценяват настоящото бизнес състояние на своята компания като добро.

Що се отнася до работната ръка, 30% от анкетираните фирми планират да наемат нови служители, докато 13% най-вероятно ще се разделят с част от персонала си. Увеличава се удовлетвореността по отношение на цената на работната ръка, където 43% от компаниите са доволни или много доволни.

55% от анкетираните посочват „недостига на квалифицирана работна ръка“ като един от основните рискове за развитие на компаниите, като тази липса води след себе си увеличаване на разходите за работна ръка, посочват 60% от анкетираните.

25% от работодателите не са доволни от цената на електроенергията в България. 54% оценяват нивото като средно.

Безспорна е удовлетвореността на компаниите от членството на България в Европейския съюз – 87%. Увеличава се положителната нагласа към въвеждането на единната европейска валута. 67% от запитаните желаят въвеждането на еврото, 18% са на противоположното мнение, става ясно от анкетата.

Относно състоянието на инфраструктурата България застава на 10-то място сред 16-те държави от Централна и Източна Европа.

В разгара на санкциите по закона „Магинтски“, наложени от САЩ, става ясно, че и германските компании откриват голям проблем с борбата с корупцията и престъпността. Цели 81% от анкетираните заявяват, че са много недоволни или недоволни и в тази област е необходимо да се положат повече усилия.

70% от анкетираните са много недоволни или недоволни от непрозрачността при обществените поръчки.

Доверието в публичната администрация също намалява, където доволни са 15%, в сравнение с 2019 г., когато доволните са били 23%. По отношение на политическата и социална стабилност и предвидимостта на икономическата политика нивото на удовлетвореност е под средното за Централна и Източна Европа съответно – 12% и 10%.

България е сред челните места в класацията сред останалите 16 страни в Централна и Източна Европа, провели паралелно анкетата по критериите за данъчната тежест и цената на работната ръка.

На въпроса ”Кои последици от коронавирусната пандемия в момента оказват най-голямо въздействие върху вашата компания?“ 69% от анкетираните посочват ограниченията при пътуване, а 47% анулирането на търговски събития и панаири.

61% от участниците в анкетата очакват икономиката на България да се възстанови през 2022 г. и оборотът на компанията им от времената „преди коронавируса“ да се възвърне също през 2022 г. Относно мерките, предприети от правителството за смекчаване на икономическите последици от коронавирусната пандемия, само 15% са доволни, а недоволните от тях са 25%.

От Германо-Българската индустриално-търговска камара припомнят, че Германия представлява най-важният чуждестранен пазар за българска продукция. По данни на Федералното министерство на икономиката и енергетиката на Германия търговският стокообмен между България и Германия за 2020 г. възлиза на 8,207 млрд. евро, т.е. има спад с 3,6% през 2020 г. в сравнение с 2019 г.

При това българският износ към Германия изпреварва вноса от Германия, което означава, че след 2013 г. и 2017 г. – 2020 г. България за пети път от началото на прехода има положителен търговски баланс с Германия.

Данните на БНБ за 2020 г. показват нарастване на германските преки инвестиции в България, или общо 307,7 млн. евро. За сравнение, през 2019 г. са били 180,4 млн. евро.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.