Временно движението по Аспарухов мост се осъществява в една лента поради ремонтни дейности, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура". Необходимо е шофьорите стриктно да спазват поставената пътна сигнализация - ограничителните знаци, и да карат със съобразена скорост и повишено внимание.

До края на месеца е срокът, в който ще приключи ремонтът. Той е на едната фуга на Аспарухов мост, в платното в посока Варна. Движението по моста се извършва в лявата лента в платното в посока Варна.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.