Два поредни дни почиващи летовници в местността на Кара дере, в близост до Бяла, се сблъскват с тревожна гледка – морето изхвърля труповете на малки делфинчета.

На 24 и 25 юли, в ранните часове на деня, вълните изхвърлят на брега мъртви бозайници. Читатели на "news.bg" сигнализираха за тази неприятна гледка. По-късно телата им бяха погребани заедно,  съобщава “Днес+”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.