Състезателите на КПС "Астери"-Варна Василики Кадоглу и Георги Цурев спечелиха плувния маратон на Бургас съответно при жените и мъжете. Василики участва за първи път, а Жоро вече има опит в тази проява. Времето на Василики е 1,20 ч, а на Цурлев -1.18 ч.

Плувното състезание се провежда от остров Св. Анастасия до моситка в Бургас. По права линия разстоянието е 6400 м, уточнява Радио Варна. 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.