Два проекта за добри практики на Национална агенция за приходите бяха наградени в ежегодния конкурс на Института по публична администрация (ИПА), на официална церемония днес. Отличените инициативи на НАП са проекта „Усъвършенстване на лидерството чрез внедряване на подхода коучинг“ и кампанията „Заплата в плик“, които Агенцията проведе през изминалата година.

НАП зае второ място в категорията „Управление на хора“ с проекта за внедряване на коучинг подход в приходната агенция в рамките, на който през екипни и индивидуални програми бяха усъвършенствани лидерските качества на всеки четвърти ръководител в НАП. Агенцията получи отличие и в категория „Социална отговорност“, заради реализираната кампания „Заплата в плик“, която имаше за цел да запознае работниците и служителите с това какви са рисковете, ако се съгласяват да не ги осигуряват на реалния им доход и вземат част от заплата си в плик.

На специално създаден сайт https://zaplatavplik.bg, всеки можеше да изчисли колко би загубил в следващите 30 години, ако се осигурява на по-нисък от реалния си доход чрез т. нар. „калкулатор на загубите“.

„Наградите са ангажимент да положим усилия към постигането на ефективен и траен резултат от разясненията защо осигуряването на пълното възнаграждение и на пълния работен ден е по-добрият избор. Инвестицията в лидерските умения на служителите в НАП прави възможно всички тези добри практики да се случват“, каза по време на награждаването говорителят на НАП Росен Бъчваров.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.