Драстичен скок на разходите за лекарства отчете временният управител на здравната каса, д-р Йорданка Пенкова, съобщи БНТ. До края на месец май по това перо са похарчени близо 950 милиона лева. Сред причините - в списъка с лекарства, които заплаща касата през тази година, са влезли много нови медикаменти.

Заради неприетия бюджет касата все още не е сключила договори за отстъпки с всички фармацевтични компании. Срокът е бил до 1 април. От касата увериха, че след подписване на договорите, механизмът с отстъпките ще се прилага със задна дата. Иначе, приходите от здравни вноски през 2023 г. са се увеличили. Поради това управителят на касата очаква, че бюджетът до края на годината ще бъде по-добър.

"Този бюджет, който ще бъде приет, ние ще го разходваме, от момента в който е приет до края на годината. И тогава ще имаме възможност с лекари и зъболекари да договорим нови цени и обеми. Защото работим по старите към 31 декември. Всички говорят за инфлация, всички правят разходи, всички имат нужда от увеличаване на цените, в това число и нашите разходи", каза д-р Йорданка Пенкова.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.