Общинският съвет във Варна се събира на редовно заседание, за да приеме нов пакет от мерки в помощ на бизнеса и гражданите в условията на COVID-19. Сесията започва в 9:00 часа в зала „Пленарна“, но заради ограниченията, свързани с пандемията от коронавирус, ще бъде затворена за външни лица. Всички желаещи да наблюдават заседанието могат да го направят онлайн през сайта на Общинския съвет – varnacouncil.bg.

В проекта за дневен ред са включени 12 точки. Общинският съвет ще реши дали да одобри втори пакет от икономически мерки, сред които са намаляване на такса „тротоарно право“, отсрочване на туристическия данък, освобождаване на таксиметровите превозвачи от плащане на такси към общината.

Съветниците ще гласуват средства за строително-ремонтни дейности в МБАЛ „Св. Анна“ и три варненски училища. На гласуване ще бъде подложено и предложение за финансиране на допълнителни разходи за довършване на новото кръгово кръстовище на бул. „Васил Левски“ с ул. „Девня“.

Отпускането на еднократни помощи на социално слаби граждани и на хора със здравословни и репродуктивни проблеми също фигурира в дневния ред на заседанието.

Друго решение, което предстои да бъде взето, е дали фондация „Лъки Хънт“ да поеме грижата за бездомните кучета на Варна.

Снимка: Днес+

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.