Вицепремиерът Томислав Дондев увери, по време на парламентарния контрол, че до края на годината или в началото на следващата България може да предложи национален план за усвояване на ресурсите от Европейския съюз за преодоляване на здравните и икономическите последици от Covid-19. Дончев уточни, че сумата от 30 милиарда евро е условна и за да бъде усвоена, ще трябва и сериозен план за действие. От БСП заявиха, че загубеното доверие към правителството ще се окаже сериозен проблем.

"Загубата на доверие към правителството, което представлявате, че може да осигури честност при изразходването на европейските средства, може да се окаже проблем и при усвояването на тези пари, които трябва да помогнат при преструктурирането на икономиката ни и за преодоляване на последствията от тежката криза с коронавируса", заяви депутатът от социалистите Крум Зарков.

Заместник министър-председателят Томислав Дончев отговори, че е нужна и конституционна промяна:

"Тази енергия, която я има сред една голяма част от българското общество, което понякога е на площадите, ще бъде пропиляна, ако не доведе до промени. Наша обща задача е това да го направим по най-добрия начин. Какво трябва да се промени? Законодателната рамка - дори в Конституцията, за да може държавата да е в състояние да изпълнява една от основните си функции - да въздава справедливост", съобщи Дончев, цитиран от БНР. 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.