Коефициентът на спестяване на домакинствата в ЕС отбелязва най-високия си годишен ръст през първото тримесечие, откакто се води статистика за този показател, отчита европейската статистическа служба Евростат.

Ръстът достига 3,5 процентни пункта в сравнение с първото тримесечие на 2019 г.

Основната причина е забележимото през годината намаление на разходите за крайно потребление на домакинствата (-1,7%) в контраст с последните му увеличения над 2%. Освен това, увеличението на брутния разполагаем доход на домакинствата (2,4%) също допринася за увеличаването на процента на спестяванията.

Спестяванията на домакинствата се увеличават във всички държави членки на ЕС, за които има налични данни за първото тримесечие на 2020 г. Най-голям ръст е отчетен в Словения (7,7 п.п.), следвана от Полша (6,8 пр.) и Испания (6,7 п.). Най-нисък ръст е регистриран в Швеция (1.1 пр.), Чехия (2 п.п.) и Германия (2,2 пр.).

Увеличението на процента на спестяване на домакинствата се обяснява с увеличаването на брутния разполагаем доход във всички държави членки на ЕС. Намалението на разходите за индивидуално потребление на домакинствата в 10 държави членки допринася допълнително за повишаването на техните спестявания.

Най-голямо намаление на разходите на домакинствата се наблюдава в Италия (-6,4%), Словения (-5,3%) и Испания (-5,2%). От друга страна, в шест държави членки на ЕС разходите за индивидуално потребление на домакинствата се увеличават на годишна база, като най-големият ръст е в Полша (5,1%) и Чехия (4%).

Годишният растеж на разполагаемия доход на домакинствата през първото тримесечие на годината е 2,4% за ЕС и 1,9% за еврозоната, съобщава "Investor.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.