През 2023 г. Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна организира цикъл от професионални обучения „Анализ на потребителското търсене – нов подход към библиотеката чрез дигитален маркетинг, създаване на онлайн съдържание и управление на събития“ по програма Творческо развитие ‘22, финансирана от Национален фонд „Култура”. Проектът цели да подпомогне работата на библиотечните специалисти в анализирането на потребителските нагласи в дигиталната ера и разработването на иновативни читателски услуги и стратегии за развитие в онлайн среда.

Вторият семинар на тема „Създаване, управление и популяризиране на онлайн събития“ ще се проведе дистанционно на 29 и 30 май с лектор Десислава Миланова, културен мениджър и театрален режисьор. В него подбрани участници от 12 регионални библиотеки в страната ще научат какви са международните практики в създаването на културен живот, как биха могли да ги адаптират в локален мащаб и какви са принципите на популяризиране в дигитална среда.

В лицето на Десислава Миланова участниците ще имат възможност да работят с утвърден специалист в управлението на културни организации и фестивали. Миланова е основател на творческата компания „New Parisian Drama“, съосновател на Фестивалa на българското кино в Париж, създател на платформата „Българско кино във Франция“ и лектор в „Аморфа академия за създатели на културен живот“ 2022.

Повече информация за проекта и програмата на втория семинар ще намерите на http://www.libvar.bg/index.php/nfcworkshops/

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.