„Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) заедно с други работодателски организации ще оспори пред Европейската комисия и Международната организация на труда (МОТ) приетото вчера решение на българския парламент за размера на минималната работна заплата". Това съобщи днес във Варна председателят на Управителния съвет на АИКБ Васил Велев. Той беше сред участниците в среща дискусия за проблемите и възможностите пред българския бизнес през 2023 година. Домакин на бизнес форума бе Икономическият университет във Варна.

„Целта на срещата ни е да дадем възможност за обсъждане на проблемите, които стоят пред бизнеса, с акцент върху малките и средните предприятия, както и да бъдат обсъдени възможностите, които се откриват за насърчаване на бизнеса през 2023 г.,“ допълни Васил Велев. Той уточни, че срещата се осъществява именно в сградата на Икономическия университет в морската столица, защото се търси възможност за насърчаване на по-тясното сътрудничество между образованието и бизнеса.

Приоритетите на Асоциацията на индустриалния капитал през тази година са трите ни членства – в еврозоната, в Шенгенското пространство и в Организацията за сътрудничество и развитие в Европа (ОИСР). „Трябва да организираме усилията си за постигането на тези цели, особено за влизането ни в Шенген. Това може да доведе в един момент до ценова нестабилност. Затова призовахме бизнеса да положи усилия като се раздели с част от печалбите на база понижените цени на електроенергията и направи усилия за намаляване цените на стоките и услугите на пазара, като по този начин потисне инфлационните процеси, допълни Велев..

По отношение на работната заплата той разясни, че в Европа съотношението между минималната и средната заплата е 43%, в САЩ и Китай - значително по-ниска.

Проблем е и това, че при фиксирането на съотношението у нас парламентът не е взел предвид нито че се начислява % за прослужено време, нито голямата диференциация в заплатите по икономически сектори и по територии. В отделните сектори разликата в средните заплати достига четири пъти, каза още Велев. Според него правилното решение би било минималната заплата да бъде различна в различните икономически сфери, като се договаря от социалните партньори.

А Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ поясни, че е недопустимо Народно събрание да определя и администрира размера на минималната работна заплата. Според нея решението крие опасност да се усили инфлационната спирала.

От срещата с бизнеса стана ясно, че краткосрочният недостиг на кадри в страната е 200 000 души и той ще продължава да расте. Заради демографската криза ежегодно на пазара на труда губим по 50 000 души, като това ще продължи и през следващите 20 години.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.