Днес изтича срокът, в който може да се подадат заявления за прием в школите на Общинския детски комплекс във Варна. Приемът за учебната 2022/2023 година се извършва по електронен път.

Всяко дете има право да посещава до две школи.

Обявите за кастинги, резултатите от провеждането им, график за работата и предстоящите родителски срещи, ще бъдат публикувани през септември на официалната интернет страница на комплекса.

Общинският детски комплекс e най-голямата извънучилищна образователна институция в региона.

ОДК предлага на децата безплатно обучение през свободното им време в 30 различни школи, състави и формации.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.