Комисията направи първата стъпка към наказателна процедура спрямо България заради разпоредби за пакетните туристически пътувания. Поради пандемията от коронавирус някои пътувания трябваше да бъдат отменени.

Съгласно Директивата на ЕС за пакетните туристически пътувания пътуващите имат право да им бъдат възстановени парите. Въпреки това по време на пандемията от коронавирус много държави членки приеха национални разпоредби, които позволяват на организаторите на пакетни туристически пътувания да издават ваучери вместо да възстановяват пари за отменени пътувания, или да отлагат възстановяването на парите до много след изтичането на 14-дневния срок, определен в Директивата за пакетните туристически пътувания.

Тези национални правила нарушават разпоредбите на тази директива на ЕС и отслабват правата на потребителите.

През май 2020 г. Комисията прие специална Препоръка за предлагане на ваучери с цел да помогне на държавите членки при създаването на привлекателни, надеждни и гъвкави схеми с ваучери, като изтъкна отново, че правото на ЕС трябва да се спазва и потребителите трябва да имат възможност да избират вида обезщетение.

През юли Комисията започна производства за установяване на нарушение срещу 10 държави членки по този въпрос. Хърватия, Литва и Словакия не са коригирали законодателството си, вследствие на което Комисията преминава към следващия етап на производството за установяване на нарушение, а именно изпращането на мотивирано становище.

В България през август започнаха да се прилагат специални национални правила за пакетните туристически пътувания, които задължават пътуващите да приемат ваучер или възстановяване на средства в рамките на 12 месеца след отмяната на техните пакетни туристически пътувания. България, Литва, Словакия и Хърватия разполагат с два месеца, за да отговорят на Комисията и да предприемат необходимите мерки за отстраняване на установените от Комисията недостатъци.

В противен случай Комисията може да реши да премине към следващия етап от производството за установяване на нарушение, а именно да изпрати мотивирано становище на България и да предяви иск пред Съда на ЕС срещу останалите три държави.

В същото време Комисията реши също така да прекрати започнатите срещу Чехия, Гърция, Франция, Италия, Полша и Португалия производства за установяване на нарушение, тъй като тези държави са коригирали законодателството си или срокът на действие на въведеното от тях законодателство е изтекъл. Накрая, Комисията прекрати също започнатото срещу Кипър производство за установяване на нарушение, тъй като нямаше доказателства, че кипърското законодателство не е в съответствие с Директивата на ЕС за пакетните туристически пътувания, съобщи "Дневник".

Снимка: "Капитал"

 

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.