На 13 октомври, вторник, от 18:00 часа, в Арт галерия "Тереза Зиковска" ще бъде открита изложба-живопис на Светлозар Недев. Експозицията е озаглавена "Забравените"!

"Забравените“ представлява смело съчетание на човешки фигури и изоставени старинни къщи, представени по неподправен абстрактен начин", разказва Светлозар Недев за тематиката на новата си експозиция. - "„Забравените“ е като тема на изложбата, с която интерпретирам идеята за отстъплението на съвременния човек от традиционните Божествени канони и истини, подменени от измислени правила и норми на нашето съвремие".

Поставянето едновременно на фигури на хора - често агресивни и настъпателни - и на самотни къщи в една експозиция е съвършено съзнателно, с надеждата да се инфилтрира в подсъзнанието на зрителя мисълта, че въпреки динамиката на времето, в което живеем, не трябва да изоставяме природните и Божествените закони.


,

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.