Анекс към Колективния трудов договор в сферата на образованието подписаха днес кметът на Варна Иван Портних и представители на социалните партньори - Светлан Илиев, председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета за Община Варна, Свежина Димитрова – председател на Сдружението на директорите в средното образование общинска секция и на синдикалните организации, Веселин Рашев, председател на Синдиката на българските учители, Галина Димитрова, председател на регионалния синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, и Иванка Димитрова, председател на Независимия учителски синдикат към КНСБ - Варна.

Новите придобивките са 8 дни платен годишен отпуск за педагогическите специалисти в детските градини и училищата, които останаха без отпуск заради извънредното положение за COVID – 19. Тези дни не могат да се прехвърлят за други календарни години, а ползването им ще става по преценка на директора и създадена от него организация.

„Вчера беше Международният ден на учителя, затова използвам случая да изкажа отново своята благодарност към всички, които са се посветили на тази благородна професия - за всеотдайността, енергията и любовта, с които се грижат за нашите деца и по време на извънредната обстановка“, заяви кметът Иван Портних. Той припомни, че това е трети колективен трудов договор, който общината подписва със социални партньори през последните дни. "След културата и социалните дейности, днес актуализираме и придобивките в сферата на образованието, а в началото на годината обновихме и договора в сферата на здравеопазването, водени от желанието да бъдем полезни за хората", допълни кметът. Благодарност за доброто сътрудничество с Община Варна изказаха представителите на синдикатите и работодателските организации. В края на церемонията Веселин Рашев подари на кмета купа, спечелена от варненските отбори по време на 16-та Спартакиада на учителите, съобщи "Live.Varna.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.