Утре, 21 юни 2021, в Дом на архитекта, НПО „Варна Дизайн Форум“, с председател проф. д-р арх. Росица Никифорова, ще бъдат обявени резултатите от Младежкия онлайн конкурс за модулен офис/място за срещи „Открито“. Идеята за конкурса е подкрепена финансово от Фонд „Култура“ при община Варна и от Регионалната Камара на архитектите в България.

Проектът е част от световната тенденция за намаляване на стреса от Ковид пандемията и глобалната заплаха за човешкото здраве чрез архитектурни решения за работа в естествена среда.

Анонимният конкурс, в който се включиха студенти и млади архитекти и дизайнери, предлага интересни концепции за офис на открито, който да отговаря на всички актуални здравословни изисквания, да разполага с необходимите удобства, да бъде лесно осъществим, да бъде енергийно автономен и в същото време да се вписва естетически в градския дизайн на Варна.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.