През 2020 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 4.1 на сто спрямо 2019 г. и е в размер на 35 836.5 млн. лева, съобщава Националният статистически институт.

Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 70.2 на сто от износа за държавите - членки на ЕС, съобщава БНР.

През декември 2020 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 10.3 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2705.2 млн. лева.

През 2020 г. при износа на стоки от България за ЕС най-голям ръст е e отбелязан в секторите "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (32.3 на сто) и "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (23.0 на сто). Най-голям спад има в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (42.7 на сто).

Вносът на стоки в България от ЕС през 2020 г. спада на годишна база с 9.2 на сто и е на стойност 36 555.6 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия.

През декември 2020 г. вносът на стоки в България от държавите - членки на ЕС, се увеличава с 1.3 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3184.2 млн. лева.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.