Доходи на домакинствата през 2019 г. на база годишният общ доход средно на лице от домакинство в област Варна е 6 607 лв. и нараства с 12.3% спрямо 2018 година. Това показват данните на НСИ - Териториалното статистическо бюро -Североизток.

За последните десет години (2010 - 2019 г.) общият доход средно на лице от домакинство в областта се увеличава 1.8 пъти. През периода 2010 - 2019 г. в област Варна са регистрирани следните по-важни изменения по отношение на източниците на общия доход средно на лице от домакинство. 

Доходът от работна заплата в област Варна през 2019 г. е 3 476 лв. и се увеличава с 8.9% спрямо 2018 г. и 1.7 пъти в сравнение с 2010 година.

Доходите от пенсии през последната година са 2 053 лв. и нарастват с 12.1% спрямо 2018 г. и 2.5 пъти в сравнение с 2010 година.

Доходите от самостоятелна заетост през 2019 г. са 645 лв. и нарастват с 95.5% спрямо 2018 г. и 2.7 пъти спрямо 2010 година.

Доходът от трудова дейност извън работната заплата през последната година е 30 лв. и нараства спрямо 2018 г. с 42.9%, но намалява с 40.0% в сравнение с 2010 година.

Доходите от другите социални трансфери (обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) през 2019 г. са 97 лв. и намаляват с 27.1% спрямо 2018 г. и с 34.5% спрямо 2010 година.

В структурата на общия доход в областта с най-висок относителен дял е работната заплата, показват данните. През 2019 г. той е 52.6%, което е с 1.7 процентни пункта по-малко в сравнение с 2018 г. и с 3.6 процентни пункта - спрямо 2010 година. Доходите от всички социални трансфери (пенсии, обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) формират 32.5% от общия доход на домакинствата в област Варна през 2019 година.

През 2019 г. домакинства във Варненска област са изразходвали 6 412 лв. средно на лице, което е с
2.7% повече в сравнение с 2018 година. За периода 2010 - 2019 г. разходите на домакинствата се
увеличават два пъти.

Относителният дял на потребителския разход от общите разходи на домакинствата намалява
от 91.5% през 2010 г. на 83.4% през 2019 година.

Статистическите данни за Варненска област показват още, че изразходваните средства за храна и безалкохолни напитки през м.г. са били 1 954 лв., което е средно за лице от домакинство.Това е с 1.7% повече спрямо 2018 г. и с 45.9% - в сравнение с 2010 година

Разходите, свързани с жилището (вода, електроенергия, горива, жилищно обзавеждане и
поддържане на дома) за 2019 година са 1 175 лева. Те нарастват с 11.2% в сравнение с 2018 г. и 2.2 пъти спрямо 2010 година.

За транспорт и съобщения през 2019 г. са похарчени 724 лв., което е с 9.2% по-малко от
2018 г., но с 95.7% повече спрямо 2010 година.

През 2019 г. относителният дял на разходите за храна от общия разход в област Варна е 30.5%, което е с 0.3 процентни пункта по-малко в сравнение с 2018 г. и с 11.4 процентни пункта - спрямо 2010 година.
Относителният дял на разходите, свързани с жилището, нараства през 2019 г. спрямо 2018 г. с 1.3 процентни пункта, а в сравнение с 2010 г. - с 1.4 процентни пункта, допълват данните на НСИ.

 

 

.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.