„Във всяка динамична ситуация няма как езикът да не отразява динамиката в емоциите. В последните дни сме свидетели на силно маркирана лексика, която изразява емоциите и на протестиращите, и на управляващите. Това е нормално“. Това каза пред БНР доц. Владислав Миланов, езиковед и преподавател в Софийския университет.

По думите му през последните 20 години в политическата реч се наложи жаргон, в който се налага нагрубяването, фамилиарното обръщение, грубо прекъсване, преекспонирането:

„Лесно предадохме високата езикова култура“. В предаването „12+4“ доц. Миланов допълни:

„Младите хора са извън клишето, те са непринудени и естествени, точно формулират мислите и посланията си. В последните години се наслушахме на клишета... Това, което протестите заявяват като искреност и промяна, контрастира с крайния политически цинизъм. Никой политик не бива да си позволява да обижда, да нагрубява, да подценява... Зад циничните думи стои цинична личност. Езиковата агресия никога не е водела до успешна стратегия в общуването“.

Езиковедът поясни, че само чрез силата на думите може да се намери общ тон.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.