По инициатива на фондация "Гея" група варненци се събраха в съботния ден, за да почистят християнската базилика на ул. "Хан Крум" в Гръцката махала.

Акцията по облагородяване на пространството, което често потъва в боклуци и обраства с бурени, е осъществена по проект "Заедно за чисти общи места", а след нея историческият обект придоби много по-приветлив вид.

Целта на меропроятието бе да се даде добър пример на младите, да се естетизира културно-историческият паметник и да ограничи вандализма там, съобщи “Moreto.net”.

Епископската базилика е построена в първата половина на V в. и е просъществувала 50-60 години. Тя е трикорабна, с два притвора. Изобразените върху мозайките й символи на ранното християнство са незабравими - пауни, цветя и птици. След няколко десетилетия върху руините й е построена нова базилика, като колонадата от втория период е заместена от масивни стени, построени с квадри от градската защитна стена на Варна. Тя е била със същия план като на втората базилика, но с мраморен под и вероятно е разрушена при превземането на града от славяните в 614 г. Базиликата е най-просторната в региона на Варна, като размерите й са 40 на 16 м.

Снимка: Стела Николова

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.