От ОД на МВР- Варна съобщиха за странна кражба. На 02.11. т.г., е получен сигнал за изчезването на празна детска количка, оставена без надзор пред адрес във Варна.

След проведени действия по разследване на случая и оперативно – издирвателни дейности е установено, че извършител на деянието е малолетно момче.

По случая е образувана преписка, уведомен е прокурор от Районна прокуратура – Варна. Вещта, обект на кражбата, е намерена и върната на собственика й.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.