110 деца от четвърти и пети клас на ОУ „Иван Вазов“ в Провадия влязоха днес в „Горската класна стая“ на Асен Христов от ДГС-Провадия. Горският педагог беше подготвил нов авторски урок за екологичната култура и възпитание на учениците от средна степен, като всяка част от лекцията бе подкрепена с примери от неговата практика.

Акцент беше поставен на изхвърлянето на отпадъци в горите и усилията, които полагат горските за почистване на замърсените терени. По време на часа Христов запозна децата и със защитените видове растения, които се срещат на Провадийското плато и какво правят служителите на териториалното поделение за опазването им. Специално внимание беше обърнато на един от балканските ендемити Цар Борисов лопен, който се среща в района, както и на това че растенията не трябва да се късат и изкореняват.

Друг акцент от урока бе опазването на горите от пожари и бракониери, щетите които нанася огъня и опасността за хората, които участват в гасенето или живеят в съседните населени места.

В края на часа горският педагог разказа на децата за още един проблем, който влия негативно на местните растения и животни – инвазивините видове, които нарушават хранителната верига и могат да изместят цели растителни и животински съобщества от изконните им територии. Христов обясни на децата, че това не трябва да се допуска, защото също води до нарушаване на екологичното равновесие и може да бъдат унищожени изцяло много ценни екосистеми.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.