Огромен интерес предизвика Мозаечната работилница, която се проведе днес в Девня. В изработката на мозайки се включиха 30 деца, като се присъединиха и родители.

Предстои готовите пана да бъдат изложени на видни места в града, за да може всеки да ги разглежда.

Кметът Свилен Шитов благодари на водещата Петя Мод, която се отзова на поканата му подобно събитие да се проведе и в Община Девня. Трябва да се отбележи, че Работилницата е поредният проект свързан с мозаечното изкуство, по който работят заедно девненци и Петя Мод. А всичко започва още през 2019 г. Със сигурност съвместната работа ще продължи и занапред.

Още когато в Девня беше създадена Школата по приложни изкуства "Мечта" си бях поставил за цел да започнем да популяризираме и да налагаме мозаечното изкуство, защото имаме това историческо наследство и е хубаво децата да го познават. Надявам се интересът към него да се задържи, а защо не и да се превърне в ново направление за изучаване в Центъра за личностно развитие, отбеляза още кметът.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.