Днес се навършват 88 години от рождението на големия български поет и наш земляк Андрей Германов. Роден на 17 юни 1932 г. в село Яворово (Цонево). След гимназията в гр. Дългопол, Германов завършва руска филология в Софийски университет. Разпределен на работа в Провадия, той предпочита да преподава в Дългопол. Тук премисля и преоценява годините. Първите му стихове са посветени на селския живот- на род, бит и традиция, на красотата и спокойствието на природата. С връщането в София поезията му става философска, вглъбена и тревожна. Автор е на повече от 30 стихосбирки, мемоарите „Шаячни момчета”, цикъл детски стихове, шаржове и епиграми и романа „Камчийска балада”. Германов е откровен представител на втората авангардна вълна в българската поезия от 60 -те години на миналия век. Силна вътрешна болка дава отпечатък върху по- късните му стихове. Поетът е един от най- големите лирици в българската национална поезия за всички времена.

Румяна Казакова
Директор на Исторически музей – гр. Дългопол

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.