Изложбата „Уроци от историята”, посветена на Съединението, Сръбско-българската война и обявяването на Независимостта на България се открива на 4 септември във фоайето на основната сграда на Регионалната библиотека „Пенчо Славейков“ във Варна. Тя представя знакови събития от създаването на българската държавност. В нея са включени оригинални снимки, телеграми и обявления от фондовете на библиотеката.

Изложбата може да бъде видяна до 25-ти септември, съобщиха от библиотеката.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.