Пакет от социално-икономически мерки се очаква да бъде обявен след среща на управляващата коалиция.

За него съобщи още в четвъртък премиерът Бойко Борисов, когато анонсира рокадите в кабинета.

По информация на програма „Хоризонт“ на БНР, пакетът е насочен към запазване на заетостта и помощ за групите с най-ниски доходи.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.