Днес се провеждат частични местни избори в две варненски села - Бозвелийско и Брестак.

С укази на президента Румен Радев те бяха преместени от 14 юни за 27 септември. Изборният ден започна в 07.00 и ще приключи в 20.00 ч.
Според данните от ЦИК право на вот в село Бозвелийско имат 973 души. Те ще гласуват в две избирателни секции. До урните в село Брестак според избирателните списъци трябва да отидат 670 души. Решилите да гласуват могат да го направят също в две избирателни секции.

Право да избират и гласуват имат българските граждани които са навършили 18 години към изборния ден включително; не са поставени под запрещение; не изтърпяват наказание лишаване от свобода; имат адресна регистрация по постоянен адрес на територията на населеното място, където се произвежда изборът, и имат настоящ адрес в страната преди 26 март 2020 г.

Когато в 20.00 ч. пред изборното помещение има негласували избиратели, председателят и секретарят на СИК установяват техния брой и самоличност, съобщи "Moreto.net".
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.